Adatvédelmi irányelvek

Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait

A személyes adatok gyűjtésére vonatkozó információk minden weboldalon szabványosak. Ez a miénk.

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához

A jelen feltételek megerősítésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Cestujlevne.com s.r.o., székhelye: Dolní Stupice 66, Vráž, irányítószám: 26711, azonosítószám: 03618927, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, C részleg, 234837-es betét, mint a személyes adatok kezelője, a Cestujlevne.com s.r.o. 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint kezelje. 7 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (közismert nevén "GDPR") alábbiakban meghatározott feltételek mellett.

A személyes adatok feldolgozásának célja

Az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján a következő célokból kezeljük:

- regisztráció és a Cestee felhasználói felület használata

Vállaljuk, hogy személyes adatait az itt meghatározott célokon kívül semmilyen más célból nem kezeljük.

A személyes adatok köre

Személyes adatokat csak a feldolgozás céljának biztosításához szükséges mértékben dolgozunk fel, nevezetesen:

- Elő- és utónév / becenév

- Avatár

- Nem

- E-mail cím

A személyes adatok feldolgozásának időtartama

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az adatkezelés céljához szükséges, de legfeljebb az utolsó tevékenységtől számított 10 évig.

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása

Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor és korlátozás nélkül visszavonja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Elektronikus úton, az utazási számlája törlését kérő e-mailben a következő címre küldött levélben mondhatja le a felmondást

redakce@cestujlevne.com. A felmondás után haladéktalanul töröljük személyes adatait, beleértve a teljes fiókját és annak előzményeit.

Az érintett jogai

Tájékoztatjuk Önt a GDPR szerinti jogairól, különösen:

- a személyes adatokhoz való hozzáférés joga (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem - GDPR 15. cikk).

- a helyesbítéshez való jog (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikke).

- a törléshez való jog (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a GDPR 17. cikkében meghatározott okok valamelyike fennáll).

- az adatkezelés korlátozásához való jog (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben).

- az adathordozhatósághoz való jog (az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat a GDPR 20. cikkében meghatározott esetekben a személyes adatokat átvevő adatkezelő akadályoztatása nélkül egy másik adatkezelőnek továbbítsa).

- a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés tilalmához való jog (az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló olyan döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely a GDPR 22. cikke értelmében rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti).

- a panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál, azaz a Személyes adatok védelméért felelős hivatalnál, amelynek székhelye a Pplk. Sochor 727/27, Postai irányítószám 170 00, Prága 7.

Következtetés

A beleegyezéssel Ön kijelenti, hogy a személyes adatoknak a GDPR 13. cikkének rendelkezéseivel összhangban történő feldolgozásáról megfelelően tájékoztatták, és hogy személyes adatait önkéntesen adja meg.